Отримати громадянство Польщі: від президента чи від воєводи?

Отримати громадянство Польщі: від президента чи від воєводи?

Все більша кількість українців вирішують пов’язати своє життя з іншою країною. Проживання і робота в Польщі у цьому сенсі користуються найбільшим попитом. І для того щоб мати рівні права з корінним населенням, мати можливість приймати участь у виборах та постійно проживати – потрібно отримати громадянство Польщі. Про найбільш поширені способи ми і поговоримо у даній статті.

Карта побиту в питаннях і відповідях. Робота в Польщі

У зв’язку з тим, що все більшій кількості українців цікаве життя і робота в Польщі, стає все більш актуальним питання легалізації тривалого проживання на території держави. Найбільш зручний в такому випадку спосіб – оформлення карти побиту. Про те, що ж це таке і для чого вона потрібна ми – вже говорили в минулій статті. У цій же, відповімо на найпоширеніші питання, що хвилюють українців.

Адреса PIP

Адреси PIP. Робота в Польщі. Освіта в Польщі. Агентство з працевлаштування в Польщі Alliance Group

ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЖІНОК – ЖЕРТВ НАСИЛЬСТВА – FUNDACJA FEMINOTEKA

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ УКРАЇНЦЯМ

MIGRANT INFO POINT, COLLEGIUM CHEMICUM, Адреса: ul. Św. Marcin 78, pok. 421, Poznań, тел.: +48 503 979 758

УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ І РЕЛІГІЙНІ ГРОМАДИ В ПОЛЬЩІ

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ «ПЛАСТ» тел.: +48 889 138 026, junactwo@gmail.com, ternopilska@gmail.com, http://PLAST.DOMIWKA.INFO/

ПОЧЕСНІ КОНСУЛЬСТВА

Почесне консульство УКРАЇНА у Вроцлаві. Керівник: Гжегож Джік. Адреса: ul. Jedności Narodowej 89, 50-262 Wrocław Тел .: + 48 71 788 44 50 Факс: +48 71 788 44 60

ВАЖЛИВІ АДРЕСИ

ДИПЛОМАТИЧHI TA КОНСУЛЬСЬКІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

ВАЖЛИВІ ДОВІДНИКИ

Legalizacja pobytu і praca w Polsce/Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 2015 [Легалізація перебування і робота у Польщі/Гельсінський фонд прав людини, Вар­шава, 2015]

Реєстрація/прописка

Реєстрація/прописка на постійне чи тимчасове перебування здійс­нюється виключно для потреб обліку і має на меті підтвердження факту перебування особи в місці, де вона прописана. Реєстрація/пропис­ка не дає жодних прав на помешкання, в якому ви будете зареєстровані/прописані

PIT – податок на доходи фізичних осіб

Декларацію РІТ-37 слід подати до ЗО квітня наступного (після декларовано­го податкового) року (наприклад, декларація РІТ-37 за 2015 рік подавалася до ЗО квітня 2016 року). У той самий строк ви зобов’язані спла­тити відповідний податок, якщо б у результаті кінцевого підрахунку виявилося, що сума від­рахувань із вашої винагороди на податок на доходи була меншою за податок, який ви має­те заплатити від загальної суми доходів.

NIP – ідентифікаційний податковий номер

Особи, котрі мають присвоєний номер PESEL, але не займаються господарською діяльністю, не зобов’язані мати ідентифікаційний податковий номер (NIP).

PESEL – загальна система обліку населення

Номер PESEL присвоює міністр з питань інформа­тизації, однак заяву слід подавати в ґміні/адміністрації за територіальною приналежністю місця вашої прописки/реєстрації на постійне чи тимчасове перебування.

Здійснення підприємницької/ господарської діяльності

Перш ніж розпочати господарську діяльність у Польщі, перевірте – у якій саме формі ви маєте право її здійснювати. Початок діяльності, що не відповідатиме положенням чинного законодавства, може стати причиною постановлення щодо вас рішення під назвою «зобов’язання до повернення» (видворення з країни), наслідком якого є заборона в’їзду на територію Польщі (або на територію Польщі та інших країн Шенгєнської зони) на строк від 1 до 3 років.

Купівля нерухомості

Купівля нерухомості іноземцем, що відбувається на незаконних підставах, вважається недійсною.

Посвідчення водія та реєстрація автомобіля

Польське посвідчення водія буде видане за умови здачі закордонного документа, який засвідчує право керування транспортними засобами.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Предметне оцінювання за шкалою 1 – 6

Корисні посилання

www.zlobki.mpips.gov.pl – Міністерство родини, праці і соціальної політики Республіки Польща www.empatia.mpips.gov.pl – реєстр ясел у Польщі

ЗРАЗКИ

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna

Визнання дипломів про вищу освіту

Після успішної нострифікації заявник отримує сер­тифікат еквівалентності диплома, отриманого за кордо­ном, із відповідним ступенем вищої освіти в Польщі. Цей сертифікат повинен бути представлений разом із оригіна­лом диплома, отриманого за кордоном.

Освіта для дорослих

Ще однією формою навчання для дорослих осіб є кваліфікаційні професійні курси, після закінчення яких можна отримати титул техніка. Умовою навчання на таких курсах є досягнення віку 18 років, рівень попередньої осві­ти не береться до уваги. Навчання відбувається на трьох кваліфікаційних рівнях – К1, К2, КЗ. Кожен рівень кваліфі­каційного курсу закінчується екзаменом, що підтверджує кваліфікацію у професії. Після закінчення та успішного скла­дання іспитів слухач отримує свідоцтво про закінчення кур­су. Навчання може бути як безкоштовним, так і відплатним.

Вищі навчальні заклади

Варто зазначити: студенти, на яких не розповсю­джуються правила, що застосовуються до громадян Поль­щі, не зобов’язані змагатися з іншими студентами для того, аби вступити до вишу. Але студенти-іноземці повин­ні платити за освіту відповідно до вимог вищого навчаль­ного закладу.

Школи післягімназіальні (середні школи)

Окрему увагу треба звернути на екзамен на атестат зрілості (matura), який є загальнодержавним для випускників середніх шкіл і технікумів, проводиться одно­часно в усіх школах Польщі в травні. Він не є обов’язковим. Натомість складання цього іспиту є умовою продовження освіти у вишах для випускників польських середніх шкіл.

Гімназія

Варто привернути увагу до пільг для дітей-іноземців. З відповідною заявою батькам треба звернутися до директора школи у вересні. Учням-іноземцям нада­ється додатковий час на виконання завдань, можливість написання екзамену в окремій аудиторії і користуван­ня словником. Найголовніше те, що письмові завдання в тестах формулюються таким чином, щоб бути більш зрозумілими для дітей-іноземців. Також у цьому випадку застосовуватимуться інші критерії оцінювання завдань із польської мови. Більш детальна інформація щодо проведення за­гальнодержавного письмового екзамену розміщена на офіційній сторінці Центральної екзаменаційної комісії

Початкова школа

Процес рекрутації до приватних і громадських початкових шкіл дещо відрізняється та здійснюється відповідно до статутів цих навчальних закладів. Такими школами можуть призначатися співбесіди з дітьми та батьками, оплата за рекрутацію, вступні внески. Вартість навчання, пільги, порядок і строки оплати теж встановлю­ються навчальними закладами.

Ясла та дитячі садочки

Можливість користування опікою чи опікою та підготовкою до школи залежить від віку дитини. З ше­сти місяців до трьох років дитина може відвідувати ясла (żłobek). З трьох років Су деяких випадках – із двох з по­ловиною) до кінця навчального року, у якому дитині ви­повниться сім років, вона може відвідувати дитячий садочок (przedszkole).

Вступ

Іноземці мають право на освіту й опіку в усіх ти­пах державних дитячих садочків і шкіл до досягнення 18 років або до закінчення середньої школи на таких самих умовах, як і польські громадяни. Навчання в дер­жавних освітніх закладах безкоштовне. Але за перебування й опіку над дитиною в дитячому садочку треба буде част­ково заплатити (вартість доплати залежить від населеного пункту, визначається органами місцевої влади).

Важливі адреси та посилання

Якщо ви шукаєте копії актів громадського стану, які могли б підтвердити ваше польське походження, варто звернутися також у відділ реєстрації актів громадського стану і забужанських реєстрів (метричних книг) відділу РАЦС столичного міста Варшава. (польською мовою: III Wydział Rejestraji Stany Cywilnego i Ksiąg Zabużaňskich USC m.st. Warszawy ). Адреса: ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3, Варшава, тел .: +48 22 443 12 77, Забужанські реєстри: +48 22 443 12 73

Форми перебування, що служать захистові сімейного і приватного життя

На відміну від дозволу на тимчасове перебування, згода на перебування з гуманітарних причин надається на необмежений час, тобто безстроково. Неможлива також зміна підстави перебування шляхом подання заяви про надання дозволу на тимчасове перебування. Натомість, коли мине п’ять років, можна клопотати про надання дозволу на постійне перебування, а через три наступні – про громадянство.

Клопотання про надання міжнародного захисту в Польщі та легалізація перебування

Головною причиною відмовних рішень у наданні міжнародного захисту в Польщі у випадку заявників – вихідців із Криму та Донецької і Луганської областей була можливість забезпечення цим особам внутрішнього переміщення, тобто переселення на територію так званої безпечної України, де центральними та обласними органами влади, неурядовими організаціями й волонтерами реалізовуються програми допомоги. Не дивлячись на те, що вони не завжди гарантують реальну допомогу в працевлаштуванні чи не забезпечують можливості отримання соціальної допомоги, медичної опіки і здобуття освіти, зазвичай сам факт, що допомога є неефективною, не становить достатньої підстави, щоб можна було отримати міжнародний захист у Польщі.

Питання легалізації і проставлення апостиля на офіційним документах

УВАГА! Посольство України в Республіці Польща та консульські установи України на території Республіки Польща не здійснюють легалізацію документів та не проставляють апостиль.

Вчинення нотаріальних дій

Якщо вчинення нотаріальної дії суперечить зако­нодавству України, консул відмовляє у вчиненні такої дії. Консул не приймає для вчинення нотаріальних дій доку- менти, якщо вони не відповідають вимогам законодав­ства України, або можуть своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підста­ві заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальни­ків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – за заявою того з батьків, з яким проживає особа, або інших пред­ставників.

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

Посвідчення особи на повернення в Україну оформлюється й видається дипломатичними представ­ництвами та консульськими установами України за кор­доном у разі втрати, крадіжки документів, закінчення терміну їхньої дії, пошкодження паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з метою повернення до України новонародженої за межами України дитини. Цей документ дає право на виїзд до України та посвідчує особу під час перебування за її межами.

Вихід із громадянства України

Датою припинений громадянства України є дата видання відповідного Указу Президента України. Після отримання повідомлення про припинення громадянства України закордонна дипломатична установа в тижневий строк повідомляє заявника про прийняте

Реєстрація громадянства України за народженням (для дітей, народжених на території РП)

У разі прийняття позитивного рішення особа ре­єструється громадянином України та документується довідкою про реєстрацію особи громадянином України, яка подається нею для одержання документів, що під­тверджують громадянство України.

Постійний консульський облік

У разі звернення про прийняття на постійний кон­сульський облік законним представником, окрім зазначе­них документів, подаються оригінал та копія документів, що посвідчують особу та повноваження законного пред­ставника (оригінал зазначених документів обов’язково повертається заявнику).

Тимчасовий консульський облік

За бажанням громадян України, які прибули до іно­земної держави з метою короткострокового (до 3 місяців) перебування, консульською посадовою особою здійсню­ється їх облік шляхом внесення відповідних даних до жур­налу обліку громадян’ України

Консульський облік

Консульський облік полягає в реєстрації в консуль­ській установі України громадянина України, який постій­но проживає або тимчасово перебуває за кордоном на законних підставах більше ніж 3 місяці

В’їзд і виїзд громадян України до/з України

На громадян України, які звернулися з клопотан­ням про виїзд з держави, поширюються всі положення чинного законодавства, вони користуються всіма права­ми й повинні виконувати встановлені законом обов’язки.

Допомога, яку можуть надати консульські установи України в Республіці Польща

Необхідно пам’ятати, що під час перебування за кордоном громадянин України зобов’язаний дотримуватися положень законодавства країни перебування.

Загальні рекомендації

В разі втрати контакту із громадянином України, який виїхав до Республіки Польща, рекомендуємо звернутися в телефонному режимі чи електронним листом до відповідної консульської установи України в Республіці Польща, до консульського округу якої належить місцевість…

Допомога у випадку порушення трудових прав

Щоб отримати допомогу призначеного представника, вам слід довести, що не маєте змоги покрити кошти оплати послуг адвоката чи юрисконсульта без нанесення збитків вашому сімейному бюджету, адже це може призвести до проблем із належним утриманням вас і вашої сім’ї.

Обов’язки роботодавця

Як було сказано вище, у випадку підписання вами цивільно-правового договору з роботодавцем взаємні права та обов’язки сторін вирішальним чином визна­чаються в цьому документі, тому перед підписанням ви повинні ознайомитися з його змістом, а якщо не розуміти­мете всіх положень – попросіть їх роз’яснити.

Види трудових договорів і страхування

Трудовим договором є кожен договір, незалежно від назви, на підставі якого працівник бере на себе зобов’язання виконати роботу певного роду для роботодавця під його керівництвом, у визначеному ним місці та впродовж визначеного ним часу…

Робота, яку можна виконувати без оформлення дозволу

Іноземці, котрі отримали один із вищеописаних дозволів, мають право виконувати роботу в Польщі ви­ключно на умовах, визначених цими дозволами, тобто лише для суб’єкта/суб’єктів, зазначених у дозволі, на вка­заній у дозволі посаді та з урахуванням решти вимог щодо виконання роботи.

Дозвіл на роботу типу А

ВАЖЛИВО! Законодавство передбачає ситуацію, коли проведення тесту ринку праці старостою не потрібне для отримання дозволу на виконання роботи. Перевірте, чи це стосу­ється вас.

Дозволи на роботу

Навіть при наявності дозволу на роботу ви не можете працювати легально, якщо перебуваєте в Польщі на підставі: візи, що була видана з туристичною метою; візи, виданої на підставі надання статусу тимчасової охорони; візи, виданої для в’їзду на територію Польщі з гуманітарних причин, з огляду на інтереси держави або її міжнародні зобов’язання, а також, коли ви маєте дозвіл на тимчасове перебування, наданий із метою короткотермінового перебування (на підставі ст. 181 абз. 1 Закону «Про іноземців»). Перш ніш розпочинати виконання роботи, ви повинні переконатися – чи не перебуваєте в Польщі на підставі одного із вищезазначених документів.

Декларація про намір надання роботи іноземцеві

На підставі декларації про намір на­дання роботи іноземцеві ви можете працювати б мі­сяців упродовж чергових 12 місяців. Відлік цих шести місяців йде з першого дня початку виконання роботи, а не від початку календарного року. Наприклад, якщо ви розпочали роботу в Польщі 1 березня, то з цього дня починається відлік 12 місяців. Тобто до 1 березня наступного року ви можете працювати в Польщі на підставі декларацій, звичайно, за умови, що сумарний період роботи за цей час не перевищуватиме 6 місяців.

ВИДИ ДОЗВОЛІВ НА РОБОТУ

Воєвода – відповідно до місцезнаходження або місця проживання суб’єкта, для якого іноземець виконує послуги. Якщо ж цей суб’єкт має місцезнаходження або місце проживання за кордоном, тоді воєвода – відповідно до основного місця виконання іноземцем роботи в Польщі.

Легалізація праці

Легальне виконання роботи (працевлаштування) – це одне з питань , що знаходиться в центрі уваги й зацікавлення більшості іноземців , котрі перебувають в Республіці Польща та планують своє проживання в цій країні на довшу перспективу.

Надання польського громадянства

До заяви про надання громадянства варто додати документи, які підтверджують дані та інформацію, що викладені в заяві; можете скористатися переліком документів, рекомендованим в наших інших статтях даного розділу.

Визнання громадянином Польщі

Якщо ви подаєте заяву про визнання громадянином лише малолітнього, тоді це є можливим за умови, що малолітній перебуває на території Польщі на підставі дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС, один із його батьків (батько або мати) є громадянином Польщі, а другий з батьків (батько або мати), котрий не має польського громадянства, висловив на це згоду.

Польське громадянство

Існують чотири способи набуття польського громадянства

Коли можна отримати дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу в Польщі?

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Не кожне перебування в Польщі може бути зараховано до п’ятирічного перебування (обов’язково згідно з вимогами закону), необхідного для надання дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС.

Коли можна отримати дозвіл на постійне перебування в Польщі? (документи, які вимагаються)

УВАГА! Перебуваючи в Польщі нелегально, але маючи польське походження, ви не можете одразу звернутися з клопотанням про надання вам дозволу на постійне перебування у зв’язку з особливими обставинами…

Коли можна отримати дозвіл на постійне перебування в Польщі?

Як ми вже згадували, до кожної заяви про надання дозволу, а отже й до заяви про надання дозволу на постійне перебування в Польщі слід додати (Робота в Польщі)

Що так «неперервне перебування»?

Ви виконували роботу або інші професійні обов’язки за межами Польщі на підставі договору з роботодавцем, місцезнаходження якого в Польщі, або якщо ви супроводжували якусь особу в якості чоловіка/дружини або як малолітня дитина

Дозвіл на перебування на невизначений строк (постійне перебування, перебування довготермінового резидента Європейського Союзу)

Дозвіл на постійне перебування й дозвіл на перебування резидентів Європейського Союзу видаються на необмежений строк. На карті перебування вписується строк дії самої карти, а не отриманого вами дозволу (у випадку дозволу на постійне перебування строк дії карти становить 10 років…

Зобов’язання щодо інформування

Якщо ви отримали відмовне рішення від воєводи й воно набуло чинності (а ви не подали апеляцію у визначений законом термін) або оскаржили негативне рішення воєводи, але отримали остаточне відмовне рішення з Управління у справах іноземців…

РОБОТА

Дохід, який вимагається для отримання дозволу, становить мінімум 634 злотих нетто (тобто після всіх відрахувань), якщо ви проживаєте самі, або мінімум по 514 злотих нетто на вас і кожну особу в сім’ї, яка перебуває на вашому утриманні.

Набуття польського громадянства за законом

УВАГА! Якщо батько/мати набув/набула польське громадянство щойно після народження дитини, то дитина буде визнана громадянином Польщі, якщо зміна громадянства батька/матері настала до досягнення дитиною 1-річного віку!

Підстави надання дозволу на тимчасове перебування (СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ З ГРОМАДЯНИНОМ ПОЛЬЩІ)

Сімейне життя може вести також мати, яка опікується своєю повнолітньою дитиною, якщо ця дитина надалі вимагає піклування, або навіть далекі родичі, пов’язані між собою тісними відносинами.

Підстави надання дозволу на тимчасове перебування (ВОЗЗ’ЄДНАННЯ З СІМ’ЄЮ, ТОБТО ДОЗВІЛ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ/ДРУЖИН І МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯ)

У рамках цього провадження воєвода встановлює, чи подружній союз не був укладений для того, щоб обійти положення закону.

Підстави надання дозволу на тимчасове перебування (ІНШІ ОБСТАВИНИ)

Якщо серед вищевказаних підстав для надання дозволу на тимчасове перебування ви не знайшли своєї мети перебування, можете також скористатися передбаченою законом можливістю представити інші обставини, що обґрунтовують ваше перебування в Польщі.

Підстави надання дозволу на тимчасове перебування (ОСОБЛИВІ ОБСТАВИНИ, ЩО ВИМАГАЮТЬ КОРОТКОТЕРМІНОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ)

УВАГА! Про видання цього дозволу ви можете успішно клопотати також у ситуації, коли ваше перебування в Польщі є нелегальним!

Підстави надання дозволу на тимчасове перебування (ВЕДЕННЯ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ В ПОЛЬЩІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ У ВИПАДКУ НЕЛЕГАЛЬНОГО ПЕРЕБУВАННЯ (ГУМАНІТАРНІ ПРИЧИНИ))

Пам’ятайте, що будете змушені довести, що ведете сімейне життя на території Польщі. До своєї заяви можете додати документи, які це підтверджують, листа від особи, з якою ведете сімейне життя, та документ, що посвідчує її особу.

Підстави надання дозволу на тимчасове перебування (ДОЗВІЛ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ/ДРУЖИН ГРОМАДЯН ПОЛЬЩІ ТА ЇХНІХ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ)

Цей дозвіл надається також малолітнім дітям іноземців – чоловіків/дружин громадян Польщі після того, коли їхні батько/мати отримають дозвіл на тимчасове перебування для члена сім’ї громадянина Польщі.

Підстави надання дозволу на тимчасове перебування (ГОСПОДАРЬСКА ДІЯЛЬНІСТЬ)

Або документи, які підтверджують, що товариство має у своєму розпорядженні фінансові засоби або здійснює заходи, спрямовані на виконання вищевказаних вимог у майбутньому, зокрема шляхом реалізації діяльності, яка сприятиме зростанню інвестицій, трансферту технологій, впровадженню корисних інновацій або створенню робочих місць.

ПОШУК РОБОТИ ВИПУСКНИКАМ ПОЛЬСЬКОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Якщо ви знаходитесь на утриманні батьків, було б добре, щоб вони переказували вам гроші регулярно вже в період здобуття вами вишої освіти, наприклад, хоча б за півроку до закінчення вишу. Крім цього, батьки повинні написати заяву/декларацію про те…

Підстави надання дозволу на тимчасове перебування (НАВЧАННЯ)

Фінансові засоби, які ви мусите мати, це щонайменше 634 злотих нетто на кожен місяць перебування впродовж одного року або, якщо навчання триває менше року, то на час тривалості навчання. Це може бути еквівалент суми в іноземних валютах.

Підстави надання дозволу на тимчасове перебування (освіта)

Якщо ви плануєте залишитись у Польщі на постійне перебування і клопотати у майбутньому про надання вам дозволу на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу, пам’ятайте…

Дозвіл на тимчасове перебування (карта тимчасового перебування)

Закон «Про іноземців» встановлює кілька базових передумов, що можуть становити підставу для надання дозволу, хоча допускається також можливість надання дозволу з причин, які безпосередньо не описані в законі, але в переконливій формі викладені іноземцем у його заяві.

Правила обчислення строків під час процедури розгляду справи про видання дозволу на перебування

Не виконання вимог адміністрації у встановлений строк може мати дуже серйозні наслідки, наприклад, вашу заяву можуть залишити без розгляду.

Подання заяви про надання дозволу на перебування в останній день терміну дії візи. Чи перебування надалі є легальним? Чи можна подорожувати?

Отже, в період розгляду заяви ви можете залишатися в Польщі, навіть рекомендовано знаходитися на території країни, аби вчасно реагувати на ймовірні виклики чи запити, що надходитимуть від воєводи.

Загальні засади подання заяви про надання дозволу на перебування в Польщі

УВАГА! В деяких адміністраціях (у відповідних відділах у справах іноземців), наприклад у Мазовецькій воєводській адміністрації, особисте подання заяви можливе тільки після попереднього телефонного запису на конкретний день і годину.

Дозвіл на перебування в Польщі

На обмежений строк надається дозвіл на тимчасове перебування, натомість на необмежений строк – дозвіл на постійне перебування та дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу.

Чи можна продовжити легальне перебування, якщо особа знаходиться в Польщі на підставі візи?

Дозвіл на перебування в Польщі називають «картою перебування» (часто можна почути суржиковий варіант «карта побиту», що є калькою з польської мови). Насправді карта перебування – це документ, що видається на підставі надання дозволу на перебування.

Чи можна працювати в Польщі, якщо мета видачі візи – не працевлаштування?

У випадку решти типів віз – наприклад, візи з метою заочного навчання, відвідання родичів чи друзів – ви маєте право виконувати роботу після дотримання певних вимог. Йдеться про те, що в більшості випадків доведеться додатково отримати дозвіл на роботу або декларацію про намір …

Перебування в Польщі на підставі візи

Як національна, так і шенгенська віза дають можливість подорожувати по території інших країн Шенгенської зони. Інколи шенгенська віза може мати територіальні обмеження діапазону своєї дії, тоді вона дійсна лише на території конкретної держави – члена Шенгену.