Дозволи на роботу

Робота в ПольщіРобота в Польщі. Дозвіл на роботу – це документ, який, за умо­ви дотримання встановлених законодавчими й нор­мативно-правовими актами вимог, дає право на легальне виконання роботи в Польщі. Попри наявність дозволу, виконувана робота не буде легальною, якщо під­става вашого перебування (віза або дозвіл на тимчасове перебування) не даватиме вам права на виконання робо­ти або коли ви виконуватимете роботу не на тих умовах й не на тій посаді, що вказані у вашому дозволі на роботу. Однак це не стосується ситуації, коли сталися лише зміни в місцезнаходженні чи місці проживання, назві або орга­нізаційно-правовій формі діяльності вашого роботодав­ця, а також коли мало місце поглинання підприємства, на якому ви працюєте, або його частини, іншим роботодав­цем. Окрім того, слід пам’ятати, що роботодавець може доручити іноземцеві виконання роботи іншого характеру або на іншому робочому місці/на іншій посаді, які не від­повідають вказаним у дозволі, за умови, що будуть дотри­мані всі інші вимоги, виписані в дозволі на роботу. Однак сумарний період виконання іншого виду роботи не може перевищувати ЗО днів упродовж календарного року. Робота в Польщі

УВАГА! Навіть при наявності дозволу на роботу ви не можете працювати легально, якщо перебуваєте в Польщі на підставі: візи, що була видана з туристичною метою; візи, виданої на підставі надання статусу тимчасової охорони; візи, виданої для в’їзду на територію Польщі з гуманітарних причин, з огляду на інтереси держави або її міжнародні зобов’язання, а також, коли ви маєте дозвіл на тимчасове перебування, наданий із метою короткотермінового перебування (на підставі ст. 181 абз. 1 Закону «Про іноземців»). Перш ніш розпочинати виконання роботи, ви повинні переконатися – чи не перебуваєте в Польщі на підставі одного із вищезазначених документів.

Дозвіл на роботу видається на конкретного іно­земця. У документі вказується:

-суб’єкт, який доручає виконання роботи, тобто роботодавець (у випадку трудового договору), за­мовник (у випадку договору підряду);

– посада або вид виконуваної роботи;

– мінімальна заробітна плата (винагорода), яку може отримувати іноземець що працює на зазна­ченій у дозволі посаді;

– тривалість робочого часу;

-термін, на який видано дозвіл, тобто термін його дії.

У випадку відрядження на виконання роботи в Польщі в дозволі вказується також суб’єкт, до якого від­ряджено працівника, а коли дозвіл стосується роботи у статусі тимчасового працівника – зазначається «роботодавець-користувач», тобто роботодавець, на котрого без­посередньо працюватиме тимчасовий працівник.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Умови, виписані в дозволі на роботу, повинні бути відображені (вписа­ні) також у тексті підписаного з роботодавцем договору. Лише за такої умови робота буде ви­конуватися у відповідності з отриманим доз­волом. Наприклад, ви не можете підписати договір на виконання роботи на посаді бухгал­тера. якщо отримали дозвіл на роботу на поса­ді секретарки.

Дозвіл на роботу видається на підставі заяви робо­тодавця. Його можна продовжити. Це відбувається після письмової заяви суб’єкта, який доручає виконання роботи іноземцеві. Таку заяву слід подати не раніше ніж за 90 днів та не пізніше ніж за ЗО днів до дня закінчення терміну дії попереднього дозволу. Стороною в ході такої процедури виступає виключно роботодавець, а отже це він бере участь у вирішенні справи, це до нього направляються всі листи з органу адміністрації, це йому видається рішення про продовження дозволу.

ВАЖЛИВО! Коли триває процедура роз­гляду заяви про продовження дозволу на ви­конання роботи, ви можете працювати на раніше встановлених засадах, але виключно за умови, що заява про видання продовження дозволу на роботу в цього ж роботодавця і на тому самому робочому місці (посаді) була по­дана у встановлений строк і не мала якихось формальних помилок або формальні помилки були виправлені своєчасно (у встановлений строк). Тоді ваша робота в Польщі вважається легальною з дня подання заяви до дня, коли рішення про продовження дозволу на роботу буде прийняте остаточно.

Дозвіл на роботу видається на визначений тер­мін – не більше 3 років – і, як уже згадувалося, може бути продовжений. У випадку виконання функцій у правлінні юридичної особи, яка на день подання заяви про про­довження дозволу на роботу працевлаштовувала понад 25 осіб, воєвода може видати дозвіл на роботу на термін, що не перевищує 5 років. Натомість у випадку відряджен­ня іноземця закордонним роботодавцем дозвіл видаєть­ся на строк відрядження.

Існує кілька видів дозволів на роботу. Вони пред­ставлені й описані у нижченаведеній таблиці. В ній міститься також інформація про те, який орган відповідає за видання дозволів на виконання роботи іноземцем, тоб­то до якого воєводи слід звертатися із заявою.

Джерело: «Довідник для громадян України в Польщі: легалізація перебування і праці, освіта, консульські справи» підготував Фонд «Наш вибір» при співпраці з Товариством юридичної допомоги та Консульським відділом при Посольстві України в Польщі.