Гімназія

Освіта в ПольщіПісля закінчення початкової школи всі діти обов’язково повинні продовжити навчання в гімназії (gimnazjum). Станом на 2016 рік рекрутація до навчаль­них закладів цього типу відбувалася шляхом електронної реєстрації. Навчання має загальний характер і триває три роки, після чого діти пишуть загальнопольський екзамен. У 2017/2018 навчальному році випускники шостого класу переходять до сьомого.

Усім дітям гарантоване місце в державній гімназії за районом проживання, але можна продовжити навчан­ня і в інших державних, приватних чи громадських гімна­зіях. Спеціалізовані гімназії встановлюють певні критерії прийому кандидатів. Під увагу беруться результати нав­чання, інколи має місце конкурс середнього бала свідо­цтва про закінчення школи. Якщо гімназія спеціалізується на вивченні іноземних мов або спортивних дисциплін, то можуть проводитися додаткові вступні іспити. При цьо­му варто зазначити, що переможці предметних конкур­сів (олімпіад) мають пільги при зарахуванні до вибраної гімназії. Щоб дізнатися про правила вступу, а також чи є вимога електронної реєстрації, треба звернутися без­посередньо до обраної гімназії. Якщо дитина навчається в початковій школі в Польщі, батьки мають слідкувати за строками електронної реєстрації і подання оригіналів до­кументів до гімназії.

Якщо учень закінчив початкову школу в Украї­ні, то разом із заявою про прийняття дитини до гімна­зії треба додати:

–      оригінал та копію паспорта (проїзного докумен­та) дитини;

–      оригінал та копію паспорта матері/батька;

–      оригінал та копію свідоцтва про народження з перекладом на польську мову;

– оригінал та копію документа, що підтверджує проживання дитини в дільниці (прописка/договір оренди);

– шкільне свідоцтво/табель (або інший доку­мент, який підтверджує кількість років навчання дитини в попередніх класах) із перекладом. У разі відсутності таких документів, для визначення від­повідного класу директор гімназії може запросити дитину на кваліфікаційну розмову; и інші документи, що підтверджують досягнення дитини.

Навчальний процес і умови навчання в гімна­зіях можуть відрізнятися, в залежності від виду гім­назії.

Загальні гімназії – гарантують місце навчання за місцем проживання. Навчання безкоштовне. В таких гім­назіях можуть бути створені спеціалізовані відділи (кла­си), рекрутація до яких відбувається відповідно до статуту гімназії:

– відділ двомовний – як правило, в таких класах два предмети викладаються двома мовами – поль­ською та іноземною мовою, яка вивчається у класі. Кандидати до таких відділів приймаються на під­ставі додаткових вступних тестів або кваліфікацій­ної розмови;

– відділ спортивний – крім обов’язкової програми освіти, діти проходять спортивну підготовку. Кан­дидати повинні мати відповідний стан здоров’я, який дозволяє фізичні навантаження що підтвер­джено медичною комісією, і пройти спортивну рекрутацію, правила якої встановлюються при­ймальною комісією;

– відділ інтеграційний – це класи, в яких поряд з усіма учнями навчаються діти зі спеціальними потребами. Загальна кількість учнів у такому класі становить 15-20 осіб, і серед них 3-5 дітей мають спеціальні потреби. На уроках присутній другий учитель, який допомагає організувати навчальний процес таким чином, щоб задовольнити потреби особливих учнів.

Приватні гімназії або громадські гімназії – мо­жуть встановлювати додаткові вимоги для вступу, нав­чання платне.

Академічні гімназії – навчальні заклади для тала­новитих учнів, умовою вступу до яких є перемога в пред­метному конкурсі.

Інтеграційні гімназії – навчальні заклади, в яких класи налічують від 15 до 20 осіб, серед яких 3-5 учнів ма­ють спеціальні потреби. На уроках присутній другий учи­тель, який допомагає організувати навчальний процес таким чином, щоб задовольнити потреби учнів. До педа­гогічного складу інтеграційних гімназій входять учителі зі спеціальною педагогічною освітою.

Спеціальні гімназії – навчальні заклади для моло­ді з різними розладами. Пропонують не тільки спеціально адаптовану програму, а й умови навчання, які відповіда­ють психофізичному стану учнів.

Професійні гімназії та гімназії для дорослих – на­вчальні заклади для осіб, яким виповнилося 18 років і які закінчили тільки початкову школу.

Навчання в гімназії завершується загально­державним письмовим екзаменом, який складається з трьох частин:

– гуманітарні науки (завдання з польської мови, польської літератури, історії та суспільних наук);

– математика та природничі науки (завдання з математики, фізики, хімії, географії та біології);

– іноземна мова (англійська, французька, іспан­ська, німецька, російська, італійська, а з навчаль­ного року 2012/2013 – також українська). Мовну частину учень складає на базовому або поглибле­ному рівні, про що у вересні повинен подати за­яву на ім’я директора школи. Кожна частина іспиту складається в інший день.

Варто привернути увагу до пільг для дітей-іноземців. З відповідною заявою батькам треба звернутися до директора школи у вересні. Учням-іноземцям нада­ється додатковий час на виконання завдань, можливість написання екзамену в окремій аудиторії і користуван­ня словником. Найголовніше те, що письмові завдання в тестах формулюються таким чином, щоб бути більш зрозумілими для дітей-іноземців. Також у цьому випадку застосовуватимуться інші критерії оцінювання завдань із польської мови. Більш детальна інформація щодо проведення за­гальнодержавного письмового екзамену розміщена на офіційній сторінці Центральної екзаменаційної комісії

WWW.CKE.EDU.PL.

Шкільне свідоцтво видається після закінчення на­вчального року (в першому і другому класах), а свідоцтво про закінчення гімназії – після третього класу гімназії.

Джерело: «Довідник для громадян України в Польщі: легалізація перебування і праці, освіта, консульські справи» підготував Фонд «Наш вибір» при співпраці з Товариством юридичної допомоги та Консульським відділом при Посольстві України в Польщі.