Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Робота в ПольщіРобота в Польщі

Оформлення паспорта громадянам України, які досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі їх особистої заяви.

Оформлення паспорта громадянам України, які не досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підста­ві заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальни­ків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – за заявою того з батьків, з яким проживає особа, або інших пред­ставників.

У разі втрати паспорта або закінчення строку його дії під час перебування в Україні громадянина, який по­стійно проживає за кордоном, оформлення та видання йому паспорта для виїзду за кордон здійснюється тери­торіальними підрозділами Державної міграційної служби України.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається дипломатичним представництвом/ консульською установою в таких випадках:

–         оформлення паспорта вперше (у тому числі у зв’язку із набуттям громадянства України);

–         втрата або викрадення паспорта;

–         непридатність паспорта для подальшого вико­ристання;

–         відсутність в паспорті вільних сторінок для віз та інших позначок;

–        закінчення строку дії паспорта;

–        зміна інформації, внесеної до паспорта;

– виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта.

Для оформлення паспорта громадянина Укра­їни для виїзду за кордон до дипломатичного пред- ставництва/консульської установи подаються наступні документи.

–        Громадянином України, який досяг шістнадця­тирічного віку:

–        – заява-анкета, яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час по­дачі документів;

–        – дві кольорові фотокартки розміром 3,5×4,5 см та одна фотокартка розміром 10×15 см;

–        – документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина Укра­їни, паспорт громадянина України для виїзду за кордон);

–        – документ або відмітка в паспорті, що підтвер­джує постійне проживання або тимчасове перебу­вання громадянина України за кордоном;

–        – дозвіл країни перебування на проживання (кар­та тимчасового чи постійного перебування);

–        – квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копія документа, що підтверджує право на повне або часткове звільнення від його сплати. У разі оформлення паспорта у зв’язку із втра­тою або викраденням попереднього паспорта додатко­во додаються:

  – у довільній формі заява про оформлення паспор­та у зв’язку з його втратою або викраденням;

        -документ (протокол, довідка тощо), вида­ний компетентними органами іноземної держа­ви, в якій втрачено або викрадено паспорт, що  підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

           У разі оформлення паспорта у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до попереднього паспорта, додат­ково додаються:

–  паспорт, що підлягає обміну;

–  документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (свідо­цтво про шлюб, свідоцтво про зміну імені, свідо­цтво про розірвання шлюбу тощо);

–  змінений на нове прізвище паспорт громадяни­на України;

– документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародни­ми договорами України) разом із нотаріально зас­відченим перекладом українською мовою.

У разі оформлення паспорта громадянину Укра­їни, який не досяг шістнадцятирічного віку та оформ­лює вперше паспорт, додатково додаються:

– свідоцтво про народження (у разі народжен­ня за кордоном-  з офіційним перекладом україн­ською мовою);

– довідка про реєстрацію особи громадянином України (в разі народження дитини за кордоном);

–  заяви-згоди батьків на оформлення паспорта громадянина України дитині. Заяву від імені дити­ни подають її батьки, усиновлювачі, опікуни, піклу­вальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклу­вальників над цією особою. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства;

     – квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копія документа, що підтверджує пра­во на звільнення повністю або частково від його сплати.

У разі проживання дитини з одним із батьків, необ­хідно подати також оригінал або засвідчену в установле­ному порядку копію одного з таких документів:

–  свідоцтва про смерть другого з батьків;

–  рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

 –   рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

–   рішення суду про визнання другого з батьків не­дієздатним:

–  документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який  подає заяву-анкету.

Документи, видані компетентними органами іно­земних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами Украї­ни) разом із нотаріально засвідченим перекладом україн­ською мовою.

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон стягується консульський збір

відповідно до тарифів консульського збору.

Паспорт оформляється особам, які не досягли шіст­надцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шіст­надцятирічного віку, – на 10 років.