Здійснення підприємницької/ господарської діяльності

Осуществление деятельности

Здійснення підприємницької/ господарської діяльності

Форма, у якій іноземець може вести господар­ську діяльність у Польщі, залежить від його статусу, тоб­то підстави перебування на території країни. Деякі групи іноземців можуть розпочати та здійснювати господар­ську діяльність на тих самих засадах, що й польські гро­мадяни, тобто е будь-якій передбаченій законодавством формі. Натомість Інші групи – лише на основі чітко визна­чених законом принципів. Тому, якщо ви хочете відкрити в Польщі свій бізнес, першим кроком має бути встанов­лення того, у якій саме формі можете це зробити.

Якщо ви маєте одну із підстав для перебуван­ня на території Польщі або один із документів, що наведені в переліку нижче, можете розпочинати і здійснювати господарську діяльність на тих самих принципах, що й польські громадяни:

– дозвіл на постійне перебування;

–  дозвіл на перебування довготермінового рези­дента Європейського Союзу;

–  статус біженця;

– додатковий захист;

 -згода на перебування з гуманітарних причин; згода на толероване перебування;

– дозвіл на тимчасове перебування, наданий

у зв’язку з такими обставинами:

♦       початок або продовження стаціонарного нав­чання в вищому навчальному закладі або нав­чання в аспірантурі в Польщі (ст. 144 Закону «Про іноземців»),

♦       возз’єднання сімей (ст.159 абз. 1 Закону «Про іноземців»);

♦       дозвіл на тимчасове перебування з одночас­ним перебуванням у шлюбі, укладеному з грома­дянином Польщі, котрий проживає в Польщі;

♦       дозвіл на тимчасове перебування з метою здійснення господарської діяльності, наданий з огляду на продовження здійснюваної раніше господарської діяльності на підставі внесення до Центрального реєстру і інформації про господар­ську діяльність;

♦       тимчасовий захист;

♦       дійсна Карта поляка.

ВАЖЛИВО! Якщо підставою для перебу­вання в Польщі є інший документ, якого немає в наведеному вище списку, ви можете розпо­чати та здійснювати господарську діяльність на території Польщі виключно у формі коман- дитного товариства, командитно-акціонер- ного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товари­ства. Ви також можете у такі товариства всту­пати, оформляти на себе або купувати паї чи акції.

Щоб розпочати діяльність у формі товариства, слід пройти кілька етапів, які продемонструємо на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки на практиці іноземці частіше за все приймають рішення про відкриття та здійснення господарської діяльності саме в такій формі.

Крок 1: підписаний договору товариства (акціо­нерного договору}, якої у даному випадку мусить бути оформлений у формі нотаріального акту (нотаріально посвідчений договір). Отже, ви повинні звернутися до нотаріуса (ціна підготовки документа для товариства зі статутним капіталом 5000 злотих становить близько 230 злотих, з випискою з договору і податком включно).

Крок 2: внесення вкладів з метою формування статутного капіталу, мінімальний розмір якого становить 5000 злотих.

Крок 3: вибори органів товариства, тобто прав­ління, наглядової ради або ревізійної комісії, якщо це вимагається положеннями законодавства або договору товариства.

Крок 4: реєстрація товариства в реєстрі підпри­ємців Державного судового реєстру (польська абревіату­ра – KRS). З цією метою слід заповнити відповідні офіційні формуляри: KRS-W3, KRS-WE, KRS-WK, KRS-WM (їх можна роздрукувати з сайту: https://bip.ms.gov.pl).

додатково, крім вищезазначених формулярів, слід додати:

–      заяву про присвоєння ідентифікаційного по­даткового номера ІПН (польська абревіатура – NIP, формуляр NIP-2), ідентифікаційну заяву до Ста­тистичного управління про присвоєння номера в Національному офіційному реєстрі суб’єктів на­ціонального господарства (польська абревіатура – REGON, формуляр RG-1), а також заяву платника внесків до Державної страхової компанії (польська абревіатура – ZUS) за умови, що товариство має намір від початку своєї діяльності приймати на ро­боту працівників, або декларацію про те, що това­риство не має працівників;

–       підтвердження сплати збору/оплати (судовий збір за внесення до реєстру становить 500 зло­тих, оплата за розміщення  оголошення в «Судо­вому і господарському моніторі» (Monitor Sądowy і Gospodarczy) – 100 злотих);

–      договір товариства – 2 екземпляри;

–  список акціонерів, в якому слід вказати імена та прізвища або назву кожного акціонера, а також кількість і номінальну вартість його паїв;

–  список із переліком прізвищ, імен та адрес чле­нів правління. Якщо обрані наглядова рада й реві­зійна комісія, то додається список із переліком імен та прізвищ членів цих органів товариства. Також офіційно завірені підписи осіб, які мають право (уповноваження) представляти товариство (членів правління);

–  заяву всіх членів правління про те, що вклади з метою формування статутного капіталу були вне­сені всіма акціонерами повністю;

–  договір оренди/найму приміщення або інший документ, що підтверджує право на приміщення, в якому знаходиться офіс товариства (місцезнахо­дження товариства) – 2 екземпляри.

Формуляри з усіма іншими необхідними (перед­баченими вимогами) документами слід подати до ра­йонного суду в межах територіальної юрисдикції суду (відповідно до місцезнаходження товариства) впродовж б місяців з дня підписання угоди.

Товариство з обмеженою відповідальністю та командитне товариство можна зареєструвати через Інтернет, у та к званому режимі «S24». У такому випадку договір товариства укладається з використанням доступ­ного в Інтернеті зразка договору, а нотаріальне посвід­чення договору (оформлення у формі нотаріального акту) не вимагається. Подання заяви на реєстрацію товариства в реєстрі підприємців Державного судового реєстру та­кож здійснюється через Інтернет. Суд, який займається реєстрацією суб’єктів господарської діяльності, розглядає заяву впродовж одного дня з дати її надходження – звід­си абревіатура «S24». Після отримання підтвердження внесення до реєстру потрібно зареєструвати товариство в податковій адміністрації (формуляр заяви на отриман­ня ідентифікаційного податкового номера NIP-2), статис­тичному управлінні (формуляр заяви про внесення до Національного офіційного реєстру суб’єктів національно­го господарства RG-1), а також, за необхідності, написати заяву платника внесків до Державної страхової компанії (польська абревіатура – ZUS, формуляр ZUS Z PA).

Реєстрацію товариства можна здійснити на  інтернет-сторінці https://ems.ms.gov.pl/.

УВАГА! Перш ніж розпочати господарську діяльність у Польщі, перевірте – у якій саме формі ви маєте право її здійснювати. Початок діяльності, що не відповідатиме положенням чинного законодавства, може стати причиною постановлення щодо вас рішення під назвою «зобов’язання до повернення» (видворення з країни), наслідком якого є заборона в’їзду на територію Польщі (або на територію Польщі та інших країн Шенгєнської зони) на строк від 1 до 3 років.

Джерело: «Довідник для громадян України в Польщі: легалізація перебування і праці, освіта, консульські справи» підготував Фонд «Наш вибір» при співпраці з Товариством юридичної допомоги та Консульським відділом при Посольстві України в Польщі.